Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ 

PURATOS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak web sitemizi ziyaret etmenizden, şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgiden memnuniyet duyuyoruz.

PURATOS GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Puratos” veya “Şirket”), www.puratos.com.tr web sitesi üzerinden toplanan ve gerçek kişi müşterilerimize  ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verilerinizin Puratos tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 

·        İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

·        Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

·        KVKK’da öngörülen şartlarla işleneceğini bildiririz.

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde Puratos tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’da yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Usulü

Puratos, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Metni Puratos tarafından güncellenecek ve güncellemeye ilişkin bilgilendirme internet sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

Puratos müşterisi olmanız sebebiyle Puratos tarafından www.puratos.com.tr web sitesi üzerinden toplanan ve kullanılan kişisel verileriniz şunlardır:

Ad- soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, şirket adı, kullanıcı tipi bilgisi (ev içi tüketim, ev içi üreticisi, fırın, pastane, zincir fırın/pastane olup olmadığına dair bilgi).

Şirketimiz, kişisel verilerinizi, web sitesi üzerinden elektronik ortamlar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuata ve KVKK’ya uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle açık rızanızın bulunduğu hallerde veya KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak işlenmektedir.

Kişisel verileriniz,

·        Web sitesine kayıt işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, 

·        Web sitesi kullanımınızın sağlanması, 

·        Web sitesindeki değişiklikler hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi,

·        Kullanıcı şikayetlerinin tespiti ve giderilmesi,

·        Web sitesi güvenliğinin sağlanması,

·        Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

·        Ürün ve hizmet sunulması ve siparişlerinizin yerine getirilmesi,

·        Ürün ve hizmet sunumu için fiyat teklifi süreçlerinin gerçekleştirilmesi ve ödemelerin tahsilinin gerçekleştirilmesi,

·        Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması

amaçlarıyla, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması koşuluna uygun olarak işlenecektir. 

·        Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

·        Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

·        Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 amaçlarıyla, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması sebebine dayanarak işlenecektir.

·        Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerimizden müşterileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

·        Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,

·        Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi,

·        Operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi.

amaçlarıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasına ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak

·        Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması,

·        Paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi

amaçlarıyla, açık rızanızın bulunduğu hallerde işlenecektir.

Ayrıca Puratos’a ait web siteleri ve mobil uygulamalardaki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz çerez (cookie) kullanımına açık rıza vermeniz durumunda takip edilmektedir. Açık rızanızın yanı sıra, ilgili çerezlerin (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizin size özel pazarlama faaliyetleri yapılması için işlenecektir. Web siteleri ve mobil uygulamalardaki çevrimiçi davranışsal hareketleriniz ile ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz takip edilmesi amacıyla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile paylaşılmaktadır. Çerez Politikası metnimize www.puratos.com.tr internet adresinden yer alan “Çerez Politikası” sekmesinden ulaşılabilir.

Kişisel verileri işleme amaçları belirtilen şekilde olup, Şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecektir. Güncelleme yapılması             durumunda güncellemeye ilişkin bilgilendirme internet sitemiz üzerinden yayınlanacaktır.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz,

·        Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve kanunen yetkili kamu kurumları ile,

·        Pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması ve tanıtılması amacıyla iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile,

·        Reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla tedarikçilerimiz ile,

paylaşılmaktadır.

·        E-posta ve sunucu hizmeti alınması sebebiyle yurt dışındaki sunuculara aktarılmaktadır.

Sahip Olduğunuz Haklar

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirket’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a.    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.     Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.     Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.     Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e.     Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f.      Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g.     İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h.     Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz, KVKK’dan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline intranetten, https://www.puratos.com.tr/tr/system-pages/sistem-sayfalari-kisisel-verilerin-korunmasi linkinden, ulaşabilirsiniz.

 

İşbu Aydınlatma Metni, kanuni zorunluluklar nedeniyle ve gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.